علوم زیستی دریا
تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34015

چکیده
  چکیده: بررسی تنوع گونه ای گل خورک های منطقه حفاظت شده خور آبی در سواحل استان هرمزگان موقعیت جغرافیایی N "28 '11 °27و E "58 '24 °56از اسفند 1389 تا بهمن 1390 به صورت ماهانه انجام شد. 730 نمونه متعلق به سه گونه از یک خانواده توسط دست صید گردیدند. در منطقه تحت نمونه برداری گونه های مورد بررسی Scartelaous tenuis، Boleophthalmus dussumieri و Periophthalmus waltoni بودند. بررسی فراوانی ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان)

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 33-46

چکیده
  بررسی بر روی هم آوری ماهی گل خورک Scartelaos tenuis در مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی در فصل تخم ریزی از اسفند 1389 تا اردیبهشت 1390 انجام گردید. نمونه برداری بصورت تصادفی ساده و با استفاده از دست صورت گرفت. در مجموع 219 قطعه ماهی گل خورک یال دار مورد بررسی قرار گرفتند. که 113 قطعه در منطقه خور آبی (93 ماده و 20 نر) و 106قطعه در منطقه خور آذینی (83 ماده ...  بیشتر