بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان)

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 33-46

چکیده
  بررسی بر روی هم آوری ماهی گل خورک Scartelaos tenuis در مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی در فصل تخم ریزی از اسفند 1389 تا اردیبهشت 1390 انجام گردید. نمونه برداری بصورت تصادفی ساده و با استفاده از دست صورت گرفت. در مجموع 219 قطعه ماهی گل خورک یال دار مورد بررسی قرار گرفتند. که 113 قطعه در منطقه خور آبی (93 ماده و 20 نر) و 106قطعه در منطقه خور آذینی (83 ماده ...  بیشتر