شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر

محدثه رحمانی گرجی؛ سعید تابش؛ فاطمه نصرالله زاذه؛ مرتضی دوستی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.143614.2188

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بوده است.روش تحقیق آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فرصت ها شناسایی شدسپس پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه ۲۵ نفری توزیع گردید.در مرحله کمی با استفاده از روش دلفی در سه دوره به طوریکه ...  بیشتر