علوم انسانی دریا
تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 12-21

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.156489.2225

چکیده
  آپلین و رزیستین دو آدیپوکین جدید که از بافت چربی ترشح و با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در ارتباط هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب بر سطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. آزمودنی های این پژوهش 20 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. ...  بیشتر