علوم انسانی دریا
موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ بهزاد باقریان

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 10-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.45967

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی در استان مازندران بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، فرمانداری‌ها، اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولین نجات‌غریق شهرهای ساحلی و روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر