مهندسی دریا
بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

مرتضی بختیاری؛ شهریار شمشکی؛ مسعود صدری نسب

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 62-73

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.99592.2053

چکیده
  با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش نیاز بشر به استفاده از بسترهای آبی همچون:دریاها، اقیانوسها، شناخت و بررسی روشها و راهکارهای طراحی و پیاده سازی سازه های دریایی را بیش از پیش روشن می‌سازد سکوی نیمه مستغرق دریایی یکی از انواع سکوهای دریایی سکوی نیمه مستغرق بوده که با توجه به ویژگی‌ های این سکو عمدتاً برای استخراج از منابع نفت و ...  بیشتر