علوم انسانی دریا
نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان

راضیه فعلی؛ محمدحسین علایی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 124-143

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.113222.2101

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شایستگی‌های بندر (شایستگی خدمت، شایستگی بازاریابی و شایستگی اطلاعاتی) در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها، این تحقیق از جمله پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع علّی می‌باشد. ابزار ...  بیشتر