علوم زیستی دریا
اثرات گیاه یونجه (پودر و عصاره) بر آنزیم‌های گوارشی و ترکیبات کبد ماهی کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio)

ایمان امیرزادکانی؛ نسیم زنگویی؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.218047.2347

چکیده
  بدین منظور تعداد 270 قطعه ماهی (با میانگین وزن اولیه: 19/0±04/20 گرم) به‌طور تصادفی در 27 تانک پلی‌اتیلن 300 لیتری توزیع و با جیره تجاری کپور تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی 9 گروه (4 گروه با درصدهای 3، 6، 9 و 12 درصد پودر، 4 گروه با درصدهای 1، 2، 3 و 4 درصد عصاره و یک گروه شاهد) با سه تکرار به مدت 8 هفته، در نظر گرفته شدند. در پایان دوره آزمایشی میزان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)

قدرت الله محمدی؛ مهرزاد مصباح؛ غلامحسین خواجه؛ آرمان ممبینی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 66-75

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.11027.1468

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات پروتئین تام و کلسترول بر شاخص‌های فیزیکی و بیوشیمیایی منی ماهی کپور معمولی پرورشی استان خوزستان بود. در این مطالعه 40 قطعه ماهی کپور پرورشی (20 قطعه در اسفند و 20 قطعه در فروردین ) تهیه شد و آزمایش‌های فیزیکی و بیوشیمیایی بر روی منی آنها انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که میزان پروتئین تام و کلسترول در فروردین ...  بیشتر