مهندسی دریا
محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی

مولود آریان؛ احمد حاجیوند؛ مهندس اعتماد الدین رابعی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 28-41

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.92715.2038

چکیده
  بررسی مانورپذیری در طراحی هیدرودینامیکی کشتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در مراحل اولیه طراحی با کمک مدل‌های ریاضی می‌توان مانور شناور را پیش‌بینی نمود. برای شبیه‌سازی مانور شناور باید ضرایب هیدرودینامیکی بدنه و سکان در این مدل‌‌های ریاضی تعیین شود. با انجام آزمایش‌های مانور کپتیو یا روابط تجربی می‌توان این ضرایب را به‌دست ...  بیشتر