مهندسی دریا
بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها

محمدتقی سراجیان؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ هوشنگ حسونی زاده

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 33-43

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.250222.2394

چکیده
  در این تحقیق آزمایش­ ها جهت تعیین دبی ورودی به آبگیر در قوس 90 درجه همگرا با هدف بررسی تأثیر خصوصیات جریان بر نسبت دبی انحرافی در شرایط با صفحه و بدون صفحه مستغرق انجام گرفت. متغیرهای موثر در این تحقیق عدد فرود، همگرایی و زاویه صفحات بود. جهت انجام این تحقیق از یک کانال مستطیلی با قوس 90 درجه استفاده شد که با استفاده از چهار دبی مختلف، ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14756

چکیده
  در این مطالعه، نتایج مشاهدات آزمایشگاهی انجام شده بر روی تراژکتوری و سرعت پیشروی جریان جت‌های سطحی مستطیلی همگرا و شیبدار در محیط پذیرنده ساکن ارائه گردیده است. به منظور شبیه‌سازی فرآیند تخلیه از فلومی به طول 2/3، عرض 6/0 و ارتفاع 9/0 متر به عنوان محیط پذیرنده و کانال مستطیلی با عرض کف 6 سانتیمتر به عنوان تخلیه کننده‌ی سطحی استفاده گردید. ...  بیشتر