مهندسی دریا
بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 97-109

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.60804.1897

چکیده
  یکی از راه‌های کنترل فرسایش قوس خارجی استفاده از سازه‌ی آبشکن می‌باشد. در سال‌های اخیر آبشکن‌های سنتی از نظر بهره-وری، قیمت و مناسب بودن برای محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب اتخاذ روش‌هایی که مقرون به صرفه بوده و سازگار با محیط زیست باشند مورد اهمیت قرار گرفته است. آبشکن باندال‌لایک ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و ...  بیشتر