علوم زیستی دریا
اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

وحید مرشدی؛ ناصر آق؛ جاسم غفله مرمضی؛ فرزانه نوری؛ تکاور محمدیان

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 44-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40995

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی پروبیوتیک با پربیوتیک جیره بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی غیراختصاصی، ترکیب لاشه، فعالیت آنزیم گوارشی و فلور باکتریایی روده بچه‌ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) بود. برای این منظور تعداد 425 قطعه ماهی با میانگین وزنی 3/0 ± 64/7 گرم از پژوهشکده آبزی ‌پروری جنوب کشور تهیه شد. این مطالعه در قالب یک طرح ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی

عیسی ابراهیمی؛ راضیه تنگستانی تنگستانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی علیزاده دوغیکلایی؛ پرویز زارع زارع

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی (یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به میزان mg/kg30 و چهار جیره با مقادیر مختلف 50، 100، 150 و mg/kg 200 اسانس سیر) تهیه شد. بچه فیل‎ماهیان پرورشی با وزن متوسط50/1 ...  بیشتر