علوم زیستی دریا
اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

جعفر احسانی؛ میلاد منیعات؛ حمید محمدی آذرم؛ عادل قبطانی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 8-17

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.51421

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی با پودر سویای تخمیر شده (FSM) بر عملکرد رشد، کارآیی غذایی، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی جوان شانک زردباله (Acanthopagrus latus) انجام شد. پنج جیره غذایی با میزان پروتئین و چربی یکسان در سطوح 0 (کنترل)، 100، 150، 250، و 300 گرم در کیلوگرم FSM آماده شد. گروه های با سه تکرار از ماهیان ...  بیشتر