علوم زیستی دریا
بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن

اسد اسدی عیدی وند؛ سید محمد موسوی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ محمد ذاکری؛ نسیم زنگویی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 76-86

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.43400.1772

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی پارامترهای زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در زمان تخم‌ریزی و پس از تخم-ریزی انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 60 ماهی در طی 3 ماه، به ترتیب در شهریور ماه در آب شیرین (رودخانه کارون در خرمشهر) (ایستگاه 1)، شهریور ماه در آب شور (سواحل هندیجان) (ایستگاه 2 )، مهر ماه در آب شور (ایستگاه 3) و آبان ماه و در آب شور(ایستگاه 4) صید و نمونه ...  بیشتر