علوم زیستی دریا
اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)

قدرت الله محمدی؛ مهرزاد مصباح؛ غلامحسین خواجه؛ آرمان ممبینی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 66-75

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.11027.1468

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات پروتئین تام و کلسترول بر شاخص‌های فیزیکی و بیوشیمیایی منی ماهی کپور معمولی پرورشی استان خوزستان بود. در این مطالعه 40 قطعه ماهی کپور پرورشی (20 قطعه در اسفند و 20 قطعه در فروردین ) تهیه شد و آزمایش‌های فیزیکی و بیوشیمیایی بر روی منی آنها انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که میزان پروتئین تام و کلسترول در فروردین ...  بیشتر