علوم زیستی دریا
بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس)

مهران پارسا؛ سید یوسف پیغمبری؛ احسان کامرانی؛ علی نکورو

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.15726.1539

چکیده
  صید به ازای واحد تلاش و واحد سطح و همچنین میزان توده زنده ماهی سنگسر معمولی در آب‌های استان بوشهر در بهمن ماه سال 1390 برآورد شد. منطقه نمونه‌برداری به سه ناحیه شمالی، مرکزی و جنوبی و هر ناحیه نیز به سه زیرلایه عمقی 20-10، 30-20 و 50-30 مترتقسیم بندی گردید. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نمونه‌ها ...  بیشتر