علوم زیستی دریا
مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات بافت و رنگ شانک Acanthopagrus morrisoni (کامل، شکم خالی، فیله شده) تحت تاثیر بسته ندی اتمسفر تغییر یافته در دمایᵒC 18 -

مهنوش خسروی زاده؛ لاله رومیانی

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 10-21

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50241

چکیده
  در این مطالعه ماندگاری ماهی شانک زرد باله به صورت کامل، شکم خالی و فیله شده در بسته بندی اتمسفر تغییر یافته با اندازهگیری شاخص های بافت، رنگ و حسی طی 4 ماه در شرایط انجماد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تغییرات پروتئین، خاکستر و رطوبت بین تمامی تیمارها اختلاف معنی داری نداشت . میزان چربی در تیمار ماهی کامل به طور معنی-داری ...  بیشتر