علوم غیر‌زیستی دریا
طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 36-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50240

چکیده
  یک مدل پایه پویاب چگال‏ گرای اقیانوسی سه بعدی تفاضل محدود بر اساس معادلات مقدم در دست‏گاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما در پنج لایه معادل با یازده تراز را طراحی کرده ایم. این مدل در یک حوضه‏‏ ی مستطیل شکل با مرزهای بسته بین عرض‏ های جغرافیایی 24 تا 30 درجه و طول‏ های جغرافیایی بین 47 تا 58 درجه با عمق ثابت 120 متر در نظر گرفته ...  بیشتر