مهندسی دریا
برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی

میثم سالاری جزی

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.27168.1641

چکیده
  برآورد تراز سطح آب رودخانه در بازه جزر و مدی رودخانه یک ابزار مناسب برای مدیریت سیلاب رودخانه‌هایی است که در مناطق ساحلی واقع شده‌اند. انتشار امواج جزر و مدی در این بازه به سمت بالادست و ترکیب آن با سیلاب رودخانه موجب افزایش محدوده سیلاب‌دشت و ریسک آسیب می‌شود. در این تحقیق بازه اهواز-خرمشهر در رودخانه کارون به عنوان مطالعه موردی ...  بیشتر