علوم زیستی دریا
شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سید سجاد خضری داشکسن؛ سعیده خیاطی نژاد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42318

چکیده
  جنگل‌های مانگرو در ایران اهمیت خاصی دارند. این تحقیق باهدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تخریب جنگل‌های مانگرو انجام‌شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند مبنای استواری برای درک شرایط پیش روی جنگل‌های مانگرو باشد و باعث بهبود مدیریت و حفاظت جنگل‌های مانگرو شود. در این پژوهش به‌منظور شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تخریب از روش تصمیم‌گیری ...  بیشتر