مهندسی دریا
مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی

محمدرضا نگهداری؛ روح الله کریم پور؛ ایمان خاتمی؛ بابک احمدپور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 104-117

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.213348.2340

چکیده
  کنترل حرکات شناور می تواند تحت تأثیر کاهش حرکات هیو و پیچ در شناورهای تندرو و به طور ویژه در بدنه پروازی باشد. به منظور کاهش این گونه حرکات، استفاده از فویل می­تواند تکنیک مؤثری نسبت به سایر روش ها باشد. از آن­جایی که شناورهای تندرو در آب های مواج دچار مشکل می‌شوند می ­بایست حالت سازشی بین سرعت و عملکرد دریامانی وجود داشته باشد. ...  بیشتر