خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA

گیلان عطاران فریمان؛ سید علی موسوی؛ فاطمه ناصری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 42-50

چکیده
  جداسازی، کشت، خالص سازی و شناسایی دقیق فیتوپلانکتون های بومی هر منطقه می تواند مبنای تحقیقات بعدی بر روی گونه ها باشد. به منظور شناسایی و بررسی فیلوژنتیکی گونه ای از جنس Amphora به صورت تک سلولی از خلیج چابهار جدا و خالص گردید و در محیط کشت F2S که حاوی سیلیس بود کشت داده شد. گونه ها تحت شرایط مناسب در ژرمیناتور انکوبه شدند. rDNA از سویه خالص ...  بیشتر