علوم زیستی دریا
تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر

حر ترابی جفرودی؛ محمد رضا رحیمی بشر؛ حسن تقوی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14762

چکیده
  یکی از گونه های غیر بومی که دردهه اخیر در سواحل جنوبی دریای خزر درحال افزایش است دوکفه ای Mytilaster lineatus می باشد. هدف از این تحقیق تعیین تعداد، زی توده، درصد پوشش وبررسی عوامل موثر برتوزیع و پراکنش این دو کفه ای در سواحل سنگی مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر بوده است. ده ایستگاه در سواحل سنگی طبیعی و مصنوعی (ازآستارا تا بابلسر ) انتخاب و در ...  بیشتر