علوم زیستی دریا
پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی

نعمت محمودی؛ محمدرضا احمدی؛ منوچهر بابانژاد؛ جعفر سیف آبادی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.11554

چکیده
  پراکنش فصلی فیتوپلانکتون ها و عوامل موثر بر حضور آنها در سواحل مازندران، بین سالهای 90-1391 بررسی شد. در این مطالعه توزیع شاخه‌ ها و گونه های غالب فیتوپلانکتونی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در امتداد 4 خط عمود بر ساحل (امیرآباد، بابلسر، نوشهر و رامسر) در عمق‌های مختلف ستون آب در اعماق 5، 10، 20 و50 متر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تغییرات گونه ...  بیشتر

پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان

حسین خیامی؛ جعفر سیف آبادی؛ حمید رضایی مارنانی؛ مهرشاد طاهری؛ راحله بگ زاده باغان

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 30-40

چکیده
  در این تحقیق پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp. در فلات قاره بخش ایرانی دریای عمان (از جاسک تا گواتر با طول تقریبی 350 کیلومتر) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت نمونه برداری، 5 ترانسکت با فواصل تقریبا مساوی در نظر گرفته شد و از اعماق 10 ،50 ،100 ،200 متر در هر ترانسکت، بوسیله رسوب گیر Van Veen و در سه تکرار نمونه رسوب برداشت گردید. برای تعیین خصوصیات فیزیکی ...  بیشتر