علوم زیستی دریا
اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

جعفر احسانی؛ میلاد منیعات؛ حمید محمدی آذرم؛ عادل قبطانی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 8-17

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.51421

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی با پودر سویای تخمیر شده (FSM) بر عملکرد رشد، کارآیی غذایی، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی جوان شانک زردباله (Acanthopagrus latus) انجام شد. پنج جیره غذایی با میزان پروتئین و چربی یکسان در سطوح 0 (کنترل)، 100، 150، 250، و 300 گرم در کیلوگرم FSM آماده شد. گروه های با سه تکرار از ماهیان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43644

چکیده
  در این تحقیق اثرات لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان به مدت 8 هفته، سه بار در روز در حد سیری و با 6 جیره غذایی که عبارت بودند از: تیمار اول (شاهد): بدون مکمل اسید آمینه، تیمار دوم: ...  بیشتر