مهندسی دریا
بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل

محمد قنبر دزفولی؛ مسعود دهقانی؛ عادل عساکره؛ بهزاد کلانتری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 50-71

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.130645.2157

چکیده
  در مناطق ساحلی و بخصوص بندرگاه‌ها به دلیل وجود رسوبات سست ماسه ای و سازه‌های با بارهای قائم و جانبی زیاد استفاده از رادیه شمع‌هاگزینه مناسبی جهت فونداسیون این نوع سازه‌ها می‌باشد. به دلیل ایجاد نیروهای متمرکز شدید در محل اتصال رادیه و شمع مخصوصاً به دلیل بارهای جانبی از جمله باد و موج از رادیه شمع‌های منفصل استفاده می‌شود. در این ...  بیشتر