شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان)

سید محمد باقر نبوی؛ سید غلامرضا موسی پناه؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ بابک مقدسی؛ ناصر مصطفوی؛ پروانه شوکت؛ سیده نرگس نبوی؛ محمود قیم اشرفی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 114-122

چکیده
  به منظور مطالعه و شناسایی فون استراکودهای بنتیک در دریای مکران (عمان) از 12 ایستگاه در اعماق 30 الی 103 متر نمونه برداری های رسوب با استفاده از گرب مدل ون وین با مساحت 1/0 متر مربع برداشت شد. در هر ایستگاه 3 زیرنمونه با استفاده از کورر دستی (مساحت 15/6 سانتی متر مربع) جهت مطالعه استراکودها برداشت گردید. در این مطالعه 80 گونه استراکود شناسایی گردید ...  بیشتر