علوم زیستی دریا
مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus)

آرش سام نژاد؛ محمد افشارنسب

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8236

چکیده
  در مطالعه حاضر وجود هموسیتها به عنوان سلولهای دفاعی و پروتئین کل پلاسما در سیستم ایمنی شاه‌میگوی آب شیرین مورد بررسی قرار می‌گیرد. حدود 100 قطعه شاه‌میگوی آب شیرین با میا‌نگین وزنی 25-40 گرم از دریاچه مخزنی سد ارس وا‌قع در ا‌‌‌ستان آذربایجان غربی خریداری شده و به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور واقع در شهرستان ارومیه انتقال یافتند. قبل ...  بیشتر