علوم زیستی دریا
اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790

وحید مرشدی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ محمد مدرسی؛ سماء چراغی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.8579

چکیده
  در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک (Lactobacillus plantarum) در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی ترکیب لاشه، پارامترهای های بیوشیمیایی سرم خون (گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و آلبومین) و آنزیم های کبدی (لاکتات دهیدروژناز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز) بررسی شد. این آزمایش با سه تیمار و یک گروه شاهد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس

روزبه میرزا؛ مریم عضدی؛ احسان توسل پور؛ امیر وزیری زاده

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.6776

چکیده
  فیلتراسیون در دوکفه‌ای‌ها از مهمترین فعالیتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک است که می‌تواند منجر به جذب آلاینده‌های محیطی شود. با توجه به پراکنش بالای دوکفه‌ای‌های Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii در سواحل بوشهر، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل این گونه‌ها در فیلتراسیون بیشتر جلبک کلرلا ولگاریس (chlorella vulgaris) انجام گردید. نرخ فیلتراسیون ...  بیشتر