علوم زیستی دریا
پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی

قاسم عشوری؛ وحید یاوری؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ وحید مرشدی؛ مهرداد فتح اللهی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9737

چکیده
  دراین تحقیق توانایی تاسماهیان سیبری با میانگین وزنی 4/0±3/19گرم در مواجهه با دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد برای یک دوره 40 روزه مورد مطالعه قرار گرفت. تیمار شاهد (F) چهار وعده روزانه در روز تا حد سیری تغذیه شد، تیمار اول (SRF1) 2 روز گرسنگی و 8 روز غذادهی مجدد، تیمار دوم (SRF2) 4 روز گرسنگی و 16 روز غذادهی مجدد و تیمار سوم (SRF3) 8 روز گرسنگی ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی

فروزان باقرزاده لاکانی؛ مسعود ستاری؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ انوشیروان جعفرزاده

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 13-25

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت اکسیژن آب بر شاخص‌های رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) (وزن اولیه 2/49±9/280 و 1/138±9/1217گرم) بود. تیمارهای اکسیژن شامل هیپوکسی (mg/l 3-2)، نورموکسی (mg/l 6-5) و هیپراکسی (mg/l 10-9) به وسیله تنظیم آب ورودی و تزریق اکسیژن خالص برای تیمار هیپراکسی، تنظیم شد. ماهیان به مدت یک هفته با تانک‌های ...  بیشتر