علوم زیستی دریا
توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار

محمود سینایی؛ مهدی بلوکی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 52-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.110731.2093

چکیده
  تاثیرات استفاده از روش بیوراک بر میزان و نرخ رشد و نیز میزان بازماندگی قلمه های مرجان (Pocillopora damicornis) در خلیج چابهار در طول چهار ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. قلمه های مرجانی بر روی سازه های فلزی و تحت میدان الکتریکی به میزان 6 ولت در پروسه بیوراک قرار گرفت. میانگین رشد قلمه های مرجانی در سازه بیوراک3/0 ±68/10 سانتی متر و میانگین رشد قلمه ...  بیشتر

بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند

مهدی بلوکی؛ سید محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ احسان توسل پور؛ منیر حقیقت

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 106-113

چکیده
  آبسنگهای مرجانی که از مهمترین اکوسیستم های دریایی می باشند جهت رشد و بقای خود دارای رابطه همزیستی با جلبک دینوفلاژله زوگزانتلا می باشند.  امروزه همزیستی زوگزانتلا و مرجان در معرض خطر ناشی از فعالیتهای بشری و تغییر آب و هوای جهانی می باشد. درک بهتر از چرخه میتوزی سلول در جلبک همزیست منجر به ارزیابی کمّی استرس در مرجانها و ارائه توضیح ...  بیشتر