بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

قاسم غریبی؛ مهران جواهری بابلی؛ خسرو آیین جمشید

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 25-34

چکیده
  در این تحقیق اثر جایگزینی پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis  به جای جلبک کیتوسروسChaetoceros  muelleri بر رشد و بقاء میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei جهت تغذیه مراحل لاروی زوا و مایسیس مورد بررسی قرارگرفت.به این منظور با استفاده از ظروف 30 لیتری که با 10 لیتر آب دریا با شوری ppt 30 و تراکم 100 قطعه در لیتر ناپلیوس مرحله 5 ذخیره سازی شدند، در سه  تیمار ...  بیشتر