مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره

محمد حسین قراچه؛ سید یوسف پیغمبری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 4-9

چکیده
  در این مطالعه تاثیر روش صید به دو روش صید گوشگیر و پره روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 قطعه مولد نر ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با فشار آرام به ناحیه شکمی اسپرم آنها جمع آوری و نمونه های اسپرم در کنار یخ برای انجام آزمایشات اسپرم شناختی به آزمایشگاه انتقال یافت. ...  بیشتر