تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 67-76

چکیده
  دما، کمیت و کیفیت جیره غذایی و فتوپریود از جمله فاکتورهای هستند که بر روی تولید، رشد، خصوصیات مرفومتریک کلادوسر تاثیر می گذارند. تاثیر دما و فتوپریود بر روی تولید، خصوصیات مورفومتریک و مراحل زندگی کلادوسر Ceriodaphnia quadrangulaبا کشت بر روی جلبکScenedesmus quadricauda دربشرهای 250 میلی لیتری(150 میلی لیتر حاوی آب) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی

عیسی ابراهیمی؛ راضیه تنگستانی تنگستانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی علیزاده دوغیکلایی؛ پرویز زارع زارع

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی (یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به میزان mg/kg30 و چهار جیره با مقادیر مختلف 50، 100، 150 و mg/kg 200 اسانس سیر) تهیه شد. بچه فیل‎ماهیان پرورشی با وزن متوسط50/1 ...  بیشتر