علوم انسانی دریا
ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی

فرید خوش الحان؛ حبیب الله سیاری؛ طاهر کلانتری

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 80-95

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.72353.1951

چکیده
  قدرت دریایی برتر از یک سوی، تغییر در حجم و نوع ماموریت های دریائی، برخورداری از زنجیره تامین ناب – چابک در شرایط عدم قطعیت بسیار ضروری و حیاتی می باشد. هدف اصلی این مقاله ، ارائه مدل نقشه شناختی فازی برای تعیین نحوه و میزان برهم کنش عوامل اصلی ناب - چابکی زنجیره تامین دریائی است. رویکرد تحقیق، رویکرد ترکیبی نقشه های شناختی فازی و روش ...  بیشتر