شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر

محدثه رحمانی گرجی؛ سعید تابش؛ فاطمه نصرالله زاذه؛ مرتضی دوستی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.143614.2188

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بوده است.روش تحقیق آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فرصت ها شناسایی شدسپس پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه ۲۵ نفری توزیع گردید.در مرحله کمی با استفاده از روش دلفی در سه دوره به طوریکه ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر

محبوبه عابدی سماکوش؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.95448.2044

چکیده
  این پژوهش، با هدف تقویت و توسعه گردشگری در سواحل، عوامل جذب‏کننده گردشگران ورزشی فعال در زمینۀ گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر مشتمل بر کلیه کارمندان مرد صداوسیما مراکز استان‌های سراسر کشور بودند و حجم نمونه آماری براساس ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ بهزاد باقریان

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 10-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.45967

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی در استان مازندران بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، فرمانداری‌ها، اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولین نجات‌غریق شهرهای ساحلی و روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر