علوم غیر‌زیستی دریا
پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان

رامین علایی روزبهانی؛ حمیدرضا جعفری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 14-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.45156

چکیده
  روند گسترش فعالیت‌های انسانی با تغییر و معرفی انواع کاربری و پوشش زمین، ساختار سرزمین را دست‌خوش تغییرات شدیدی کرده است. طی چندین دهه‌ی اخیر ساختار و الگوی پوشش سرزمین در پهنه‌ی ساحلی خوزستان، نیز مصون از چنین تغییراتی نبوده است. بنابراین پایش ترکیب و آرایش فضایی پوشش‌ سرزمین/کاربری سرزمین و تغییرات آن، به منظور شناسایی تهدید‌ها ...  بیشتر