تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd)

سمیه حبیبی؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 84-90

چکیده
  برای مطالعه فلزات سنگین در سواحل استان بوشهر 5 ایستگاه که شامل خوریات و بنادر استان می باشد مورد بررسی قرار گرفت. از هر ایستگاه سه نمونه رسوب جمع آوری شد. نمونه ها طی دو فصل از زمستان 1387 تا تابستان 1388 جمع آوری گردید. نمونه ها پس از خشک شدن و هضم به روش هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی با شعله مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که ...  بیشتر