ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن

مریم خانیان؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6536

چکیده
  بنزوآلفاپایرن (BaP)، آلاینده محیطی جهانی که در هوا، آب و رسوب وجود دارد،. BaP به راحتی از طریق تمام مسیرهای تماسی جذب شده و قادر به عبور از غشاء پلاسمایی بیشتر انواع سلول ها می باشد. تحقیق حاضر جهت مطالعه اثرات BaP بر ساختار بافتی کبد ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioidesقرار گرفته در معرض غلظت های مختلف BaP صورت گرفت. برای این منظور 100 عدد ماهی هامور ...  بیشتر

تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd)

سمیه حبیبی؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 84-90

چکیده
  برای مطالعه فلزات سنگین در سواحل استان بوشهر 5 ایستگاه که شامل خوریات و بنادر استان می باشد مورد بررسی قرار گرفت. از هر ایستگاه سه نمونه رسوب جمع آوری شد. نمونه ها طی دو فصل از زمستان 1387 تا تابستان 1388 جمع آوری گردید. نمونه ها پس از خشک شدن و هضم به روش هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی با شعله مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که ...  بیشتر