پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس

داریوش محمدی کیا؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ ایمان قنواتی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7712

چکیده
  برخی از خصوصیات بیولوژیکی و پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری طی یک دوره یک ساله از خرداد 1390 تا اردیبهشت 1391 درآبهای ساحلی بندرعباس بررسی شدند. در مجموع 1106 عدد ماهی بیومتری قرار گرفت. همچنین هر ماه 35 عدد ماهی برای بررسی وضعیت تولید مثلی نمونه برداری شد، و برای اندازه گیری وزن گناد، وزن کبد، تعیین مراحل جنسی و بررسیهای بیشتر به آزمایشگاه ...  بیشتر