بررسی تاثیر احداث موج‌شکن مستغرق بر کاهش میزان روگذری و تفرق امواج در موج‌شکن توده‌سنگی با استفاده از مدل عددیFLOW 3D

محمدرضا فلاح نژاد؛ مهدی بهداروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.294954.2440

چکیده
  روگذری و تفرق امواج از جمله واکنش‌های هیدرودینامیکی اعمالی به سازه‌‌‌‌های محافظت از ساحل هستند،که می‌توانند باعث ایجاد اختلال در عملکرد و ناآرامی بنادر گردند. به منظور کاهش تاثیر واکنش‌های هیدرودینامیکی در سواحل در این تحقیق با مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار فلوتریدی به بررسی تاثیر احداث موج‌شکن مستغرق بر کاهش دبی ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.44305

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر می باشد. در ابتدا مدل جریان جزرو‌مدی در نقطه شروع خورموسی و با داده‌های جزرومدی ایستگاه راهنمایان به طور مناسبی اجرا و نتایج آن در نقطه داخل خورموسی با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی شد و نتایج خوبی استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به هدف اصلی این تحقیق،‌ ...  بیشتر