علوم زیستی دریا
تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران

محمد احمدی؛ پریتا کوچنین؛ حسن صالحی؛ وحید یاوری؛ سیدحسین حسینی‌فر

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 56-68

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47150

چکیده
  شناسایی ریسک‌های همراه با توسعة آبزی‌پروری میگو و وفق دادن چارچوب این توسعه با ریسک‌ها از ضروریات مهم ترسیم آیندۀ آبزی‌پروری میگو بر اساس مفاهیم جدید است. به این منظور جهت بررسی شرایط تولیدی و توسعه‌ای هچری‌های میگوی ایران پرسشنامه بر اساس استاندارهای و منابع معتبر بین‌المللی و مشاوره با چند تن از دست‌اندرکاران عملی تکثیر میگوی ...  بیشتر

بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر)

محمد احمدی؛ باقر مجازی امیری؛ اصغر عبدلی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 44-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12039

چکیده
  برای مطالعه‏ی تفاوت‌های فیزیولوژیک تولیدمثلی مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) رودخانه‌ی شیرود در حوزه‌ی جنوبی دریای خزر، 15 و 16 عدد ماهی مولد به ترتیب در پاییز و بهار صید گردید. پس از نمونه‌برداری از بافت گناد و سپس خون‌گیری بافت‌شناسی گنادها به روش معمولی و رنگ‌آمیزی هماتوکسیلن-ائوزین انجام و اندازه‌گیری ...  بیشتر