بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور

روح الله زارع؛ سید محمد باقر نبوی؛ مهدیه افتخار واقفی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 49-56

چکیده
   انتخاب محل لانه سازی در خزندگان مرحله مهمی از چرخه زندگی آنها محسوب می شود زیرا فاکتورهای محیطی بر میزان ماندگاری تخمها و نوزادان، کیفیت انکوباسیون و نسبت جنسی نوزادان تاثیر می گذارند. برای ارزیابی نقش عوامل موثر در انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata)، دما، رطوبت، شیب ساحل، دانه بندی ذرات ماسه و میزان پوشش ...  بیشتر