علوم انسانی دریا
ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

سیدجعفر سجادی پارسا؛ محبوبه جوانمردی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.11606

چکیده
  در این تحقیق سلسه مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ترسیم و رتیه‌بندی شده است. پس از تایید روایی و پایایی، پرسشنامه در میان افراد نمونه که تعداد اعضای نمونه به وسیله‌ی فرمول کوکران به دست آمد، توزیع شد. از میان 100 پرسشنامه توزیعی، 93 پرسشنامه جمع‌آوری شد که همه‌ی آنها قابل قبول بودند. جهت تحلیل پرسشنامه‌ها ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی

جعفر سیاره؛ حمیدرضا تهمک

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.6833

چکیده
  در این تحقیق به بررسی فاکتورهای اصلی در امکان‌سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری-صنعتی پرداخته شده است. در مرحله‌ی اول تحقیق، فاکتورهای اصلی در مکان‌یابی صحیح بنادر آزاد تجاری-صنعتی با کمک منابع اطلاعاتی اولیه و ثانویه شناسایی و در پنج گروه تدوین گردید. درمرحله‌ی دوم تحقیق، فاکتورهای اصلی در قالب پرسشنامه‌های توزیع ...  بیشتر