علوم زیستی دریا
اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris )

جواد با آبرو؛ حسین خارا؛ ایوب یوسفی جوردهی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 46-53

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38459

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی 3روش بیهوشی شوک الکتریکی، گاز CO2، پودر گل میخکو مقایسه شاخص های بیوشیمیایی خون در بچه تاسماهیشیپ (Acipensernudiventris)با میانگین وزنی 38/79گرم انجام شد. در این مطالعه شوک الکتریکی با ولتاژ 130 ولت، گاز CO2 با میزان 225 mmHgو پودر گل میخک به میزان 40 گرم استفاده گردید. با توجه به زمان بیهوشی و بازگشت، روش شوک الکتریکی با زمان القاء ...  بیشتر

فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 30-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7986

چکیده
  در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی طی یک دوره سه ماه مورد استفاده قرار گرفت. برای کاهش هزینه تولید کرم سفید از مخلوط آزولا 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد استفاده گردید که زیتوده آنها طی 90 روز به 533 گرم بر متر مربع رسید. زیتوده ...  بیشتر

فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 20-30

چکیده
  در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی شامل: جیره شاهد (آرد گندم، سبوس برنج و هویج)، جیره A (آرد گندم، سبوس برنج و سیب زمینی)، جیره B (آرد گندم، سبوس برنج، سیب زمینی و هویج) و جیرهC  (آرد گندم، سبوس برنج و آزولا)  طی یک دوره سه ماه مورد استفاده ...  بیشتر