علوم زیستی دریا
بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان

هستی آندون پطروسیانس؛ افشین دانه کار؛ سهراب اشرفی؛ آرام پویا مهر

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 18-28

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14760

چکیده
  تحقیق حاضر به پیش بینی مناطق مستعد توسعه جنگل های حرا در پهنه ساحلی استان هرمزگان با توجه به ویژگی های دریاشناختی موثر بر آنها با استفاده از مدل های رگرسیون منطقی پرداخته است. پهنه جزرومدی، میزان آبگرفتگی، شوری آب و موج به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شدند. پیش بینی مناطق مستعد توسعه با استفاده از مدل رگرسیون منطقی انجام یافته ...  بیشتر