علوم زیستی دریا
اثر رنگ تانک و رنگ نور بر پاسخ استرسی بچه فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

اشکان بنان؛ محمدرضا کلباسی مسجد شاهی؛ محمود بهمنی؛ محمدعلی یزذدانی ساداتی

دوره 22، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 80-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.171382

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر رنگ نور و رنگ تانک بر واکنش استرسی فیل ماهی Huso huso بر اساس اندازه گیری برخی از پارامترهای سروهماتولوژی (هموگلوبین، هماتوکریت، کورتیزول، گلوکز و ...) و آنالیز شیمیایی لاشه بررسی گردید. مراحل عملی مطالعه در انستیتو تحقیقات بین الملی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. بدین منظور 64 عدد بچه فیل ماهی با میانگین وزنی (± ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

مونا تبرک؛ محمدرضا کلباسی؛ محمد صادق علوی یگانه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 55-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9738

چکیده
  اردک ماهی یکی از گونه‌های اقتصادی با ارزش حوزه جنوبی دریای خزر است. شناخت تنوع ژنتیکی آبزیان اهمیتی حیاتی در مدیریت و حفاظت از آن‌ها دارد. از هفت جفت آغازگر ریزماهواه‌ برای بررسی 60 نمونه اردک ماهی از دو تالاب انزلی و امیرکلایه واقع در استان گیلان استفاده شد. میانگین تعداد الل مشاهده شده در نمونه‌های تالاب انزلی 286/5 و امیرکلایه 429/3 ...  بیشتر

تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح

علی طاهری؛ محمد رضا کلباسی؛ عبدالمحمد عابدیان

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 16-24

چکیده
  به منظور حفظ قدرت لقاح گامت‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط انتقال کوتاه مدت، تأثیر استفاده از اکسیژن مرطوب بر روی تخمک و اسپرم خنک شده این ماهی در دمای 2-1 درجه سانتی گراد  بررسی گردید. بدین منظور   اسپرم و تخمک ماهی به صورت مجزا درون کیسه‌های پلی اتیلنی زیپ دار (20×18 سانتی متر) جمع آوری شد و به هر کیسه مقادیر صفر، 25، 50، ...  بیشتر

یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1

ایمان سوری نژاد؛ محمد رضا کلباسی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 45-57

چکیده
  در تکثیر مصنوعی مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، حفظ تنوع ژنتیکی بچه ماهیانی که برای بازسازی ذخایر استفاده می‌شوند نیازمند توجه جدی است. مشارکت نامتعادل مولدین نر و ماده در تولید آلوین‌ها در شیوه فعلی تکثیر مصنوعی باعث کاهش اندازه جمعیت مؤثردر مولدین می‌گردد و یکسان نمودن حجم مایع منی نیز منجر به مشارکت متعادل مولدین در تولید ...  بیشتر