مدل سازی عددی و برآورد انرژی تجدیدپذیر جریان های جزر و مدی در خورموسی

مسعود محموداف؛ وحید چگینی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 63-73

چکیده
  در این مقاله با استفاده از دو مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک دریا COHERENS و BOM به مطالعه و برآورد انرژی‌های جریان‌های جزر و مدی در خور موسی پرداخته شده است. ابتدا هیدرودینامیک منطقه تحت اثر 6 مؤلفه‌ی اصلی جزر و مدی، با قابلیت تفکیک 250 متر و در 10 تراز قایم، شبیه‌سازی شده و نتایج هر دو مدل با جریان‌سنجی‌های به عمل آمده توسط مؤسسه ملی اقیانوس ...  بیشتر