مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی

شبنم کریمی؛ پریتا کوچنین؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعد گورانی نژاد

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 65-57

چکیده
  هدف از این تحقیق مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latusو بررسی تغییرات آنها در طول چرخه ی رسیدگی جنسی از مهرماه 1389 تا اردیبهشت 1390 بود. بدین منظور، تعداد 80 نمونه ماهی A. latus(هر ماه 10 عدد)به صورت ماهیانهاز منطقه ی خور موسی صید شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از بیومتری، ماهیان تشریح شده و گناد آنها ...  بیشتر