بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

قاسم غریبی؛ مهران جواهری بابلی؛ خسرو آیین جمشید

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 25-34

چکیده
  در این تحقیق اثر جایگزینی پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis  به جای جلبک کیتوسروسChaetoceros  muelleri بر رشد و بقاء میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei جهت تغذیه مراحل لاروی زوا و مایسیس مورد بررسی قرارگرفت.به این منظور با استفاده از ظروف 30 لیتری که با 10 لیتر آب دریا با شوری ppt 30 و تراکم 100 قطعه در لیتر ناپلیوس مرحله 5 ذخیره سازی شدند، در سه  تیمار ...  بیشتر

بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی

سحر کلانترهرمزی؛ مهران جواهری بابلی؛ ابوالفضل عسکری ساری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 68-76

چکیده
  دراین پژوهش رابطه بین جذب فلزات سنگین توسط رسوب و برگ  Avicennia marinaبا میزان مواد آلیدر منطقه ساحلی بندرامام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین اندازه گیری فلزات مقادیر فلزات (mg/kg 00/0 ±027/0)Hg ،(mg/kg  13/0±79/0)Cd،(mg/kg00/0±81/60)Ni را برای رسوب و ( mg/kg 00/0 ±01/0) Hg ، (mg/kg  03/0±13/0)Cd، (mg/kg 35/0±47/1) Ni را برای برگ و درصد مقادیر (97/1±16/9، 13/0±64/11، ...  بیشتر